Trainer / Lehrer

Unser Trainerteam stellt sich vor:

 

Sang Seng Nim3
Corinna Hamm
Sang Seng Nim3
Jürgen Heinickel
Sang Seng Nim3
Sascha Hartung
Gwan Jung Nim1
Christian Benda

Sa Bam Nim
Ingo Lederer

Sang Seng Nim3
Florian Mürling

Graduierung:
2. Dan
Kum Sung Martial Arts
2. Dan
Hapkido-Karate
1. Dan
Kyusho-Jitsu

Graduierung:
2. Dan
Kum Sung Martial Arts
2. Dan
Hapkido-Karate

 Graduierung:
1. Dan
Kum Sung Martial Arts

Graduierung:
8. Dan
Kum Sung Martial Arts
7. Dan
Hapkido-Karate

Graduierung:
4. Dan
Kum Sung Martial Arts
4. Dan
Hapkido-Karate
1. Dan
Kyusho-Jitsu

Graduierung:
1. Dan
Kum Sung Martial Arts
1. Dan
Hapkido-Karate

Instructor

Instructor Instructor

Grandmaster

Master Instructor

 Instructor
Präsidiumsmitglied der K.S.M.A.-Organisation    

President Kum Sung Martial Arts Europe

Präsident der K.S.M.A.-Organisation

 Präsidiumsmitglied der K.S.M.A.-Organisation  
    stellv. Leiter
Dojang Lengfeld
Leiter
Dojang Himmelstadt
und Wiesenfeld
Leiter Dojang
Lengfeld,

stellv. Leiter Dojang Himmelstadt

 

 

1: Gwan Jung Nim = Meister, Professor
2: Sa Bam Nim = Schulleiter
3: Sang Seng Nim = ehrenwerter Lehrer